Algemene voorwaarden

Op de door SportsInjuryLab  Academy (SILA) georganiseerde seminars, lezingen, workshops en masterclasses zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

Inschrijving

 • Deelnemers kunnen zich uitsluitend inschrijven voor een SILA- seminar, lezing, workshop of masterclass via de website en het daartoe bestemde inschrijfformulier.
 • Inschrijvingen voor seminars, lezingen, workshops en masterclasses worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • Inschrijvingen binden SILA niet, tenzij deze schriftelijk door SILA zijn bevestigd.
 • Door uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van SILA.
 • De hoogte van het inschrijfgeld staat bij elke activiteit apart vermeld op de website van SILA.
 • Betaling van een seminar, lezing, workshop of masterclass kan uitsluitend plaatsvinden via de webshop van academy.sportsinjurylab.com tenzij anders aangegeven.
 • De inschrijving is overigens pas definitief en rechtsgeldig na ontvangst van uw betaling.
 • SILA kan inschrijvingen voor seminars, lezingen, workshops of masterclasses zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • Vragen van administratieve aard of met betrekking tot seminars, lezingen, workshops of masterclasses worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.

Aansprakelijkheid

 • SILA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook bij eventuele ongevallen, beschadiging of verlies van eigendommen of voor de gevolgen van het niet of op een ander tijdstip doorgaan van een seminar, lezing, workshop of masterclass.

Uitvoering cursussen

 • Indien een seminar, lezing, workshop of masterclass buiten dat de deelnemer(s) hiervan de oorzaak is (zijn), verplaatst moeten worden zal de deelnemer de keuze gelaten worden om op een nieuwe datum deel te nemen dan wel het al betaalde deelnamegeld geretourneerd te krijgen waarmee de deelname geannuleerd wordt.
 • SILA is niet verplicht om (delen van) inschrijfgelden terug te betalen indien door overmacht (bijvoorbeeld brand, ontruiming, natuurrampen, e.d.) het seminar, de lezing, de workshop of masterclass geen doorgang kan vinden dan wel afgebroken dient te worden.
 • SILA kan, indien nodig en zonder voorafgaande mededeling, wijzigingen in het aangeboden programma en/of locatie aanbrengen.
 • SILA kan de maximale of minimale aantallen deelnemers voor een seminar, lezing, workshop of masterclass zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

Overige voorwaarden

 • Indien (tijdige) betaling van inschrijfgelden uitblijft, kan SILA een boeterente en eventuele incassokosten in rekening brengen bij de inschrijver.
 • SILA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele druk- en spelfouten in het materiaal als dat bij een seminar, lezing, workshop of masterclass gebruikt dan wel uitgegeven wordt.
 • Alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt, vooraf of tijdens een seminar, lezing, workshop of masterclass en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door SILA alsook haar medewerkers en docenten vertrouwelijk behandeld.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van SILA en uitsluitend gebruikt voor verantwoord klantbeheer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Accreditatie

 • Voor zover mogelijk en indien van toepassing vraagt SILA voor haar seminars, lezingen, workshops of masterclasses accreditatie(s) aan bij diverse beroepsverenigingen.
 • Wanneer een deelnemer een seminar, lezing, workshop of masterclass in zijn geheel heeft bijgewoond en de presentielijst heeft ondertekend, zorgt SIL voor toekenning van de accreditatiepunten op de voor de beroepsgroep gebruikelijke wijze.

Copyright

 • Er gelden copyrights op alle materialen die gebruikt dan wel uitgegeven worden tijdens de door SILA georganiseerde seminars, lezingen, workshops of masterclasses.